Author: 羅烈師
•2012年11月17日 星期六,下午4:16
更大
友善列印友善列印

年初(2012)意外在國圖資料庫蒐得以下資料,大幅改變了我對羅家的理解,而且明白地顯示我先前許多湖口歷史的推論是錯誤的。也因此,刻正據此改寫湖口羅家歷史中。
1
cca100100-od-002590141-001-n
〈同治十一年 羅如雙、如對立典水田山林字〉
2
cca100100-od-002590142-001-n-2
〈同治十一年(1872)羅如雙等仝立承父撥定分鬮字〉
3
cca100100-od-002590143-001-n
〈同治十一年 聖母嘗 羅春章同立夥買田業分執文約契卷合約字〉
4
cca100100-od-002590144-001-n
〈光緒四年 羅如對立杜賣歸管水田山林埔地屋字契字
5
cca100100-od-002590145-001-n
〈光緒元年(1875)羅如滿偕姪羅志協、羅志業立鬮書字〉
6
cca100100-od-002590147-001-n
〈光緒十一年羅如仁立增找洗盡根田價字〉
7
cca100100-od-002590148-001-n-2
〈光緒三年羅如宗立起耕典水田山林埔園屋宇字〉
8
cca100100-od-002590149-001-n-2
〈光緒弍年羅如雙立歸管水田山埔屋宇菜園字〉
9
cca100100-od-002590150-001-n
〈道光拾壹年 羅宏陞立歸管田園契字〉
10
cca100100-od-002590151-001-n
〈道光三年林養、木貴立合約字〉
11
cca100100-od-002590152-001-n
〈光緒十三年羅如員、如武、如山立胎對佃借銀字〉
12
cca100100-od-002590153-001-n-1
〈光緒十六年羅如武羅如山立歸管盡根山田水林埔地茶園字〉
13
cca100100-od-002590154-001-n-2
〈光緒十五年(1889)如勝同姪雲月、志墻、志湧仝立鬮書字〉
14
cca100100-od-002590155-001-n
〈光緒九年余華陞立招墾埔園永耕字〉
15
cca100100-od-002590156-001-n
〈道光二十三年(1843)羅春鑾等仝立分鬮字〉
16
cca100100-od-002590157-001-n
〈光緒拾叁 羅志揚、志鼎仝立合約字〉
17
cca100100-od-002590158-001-n
〈同治十一年(1872)羅如雙等仝立承父撥定分鬮字〉
18
cca100100-od-002590165-001-n
〈明治三十一年羅志良立杜賣盡根水田山林茶園屋宇契字〉
19
cca100100-od-002590166-001-n-1
〈明治三十四年羅如勝、羅如武、羅如嚴、羅如園、羅志業、羅志通仝立合約字
20
cca100100-od-002590167-001-n
〈明治三十一年羅志良立杜賣盡根水田山園屋宇契字〉
21
cca100100-od-002590169-001-n
〈光緒伍年 羅如宗、如來立杜賣盡斷根屋宇地基契字〉
22
cca100100-od-002590170-001-n
〈光緒十三年羅和勝即羅如員、如武、如山立杜賣盡根水田山林茶樹埔園業契字〉
23
cca100100-od-002590171-001-n
〈光緒四年羅如仁立杜賣盡根水田屋宇山林埔園契字〉
24
cca100100-od-002590172-001-n
〈同治十一年(1872)羅如雙等仝立承父撥定分鬮字〉
25
cca100100-od-002590173-001-n-2
〈同治十一年(1872)羅如雙等仝立承父撥定分鬮字〉
26
cca100100-od-002590175-001-n-1
〈明治三十一年羅志業、如員立分執契卷合約字
27
cca100100-od-002590176-001-n
〈明治三十一年羅志業、如員立分執契卷合約字
28
cca100100-od-002590178-001-n
〈明治叁拾肆年羅如武、如山立盡根增找字〉
29
cca100100-od-002590179-001-n
〈明治三十一年十一月羅雲月立杜賣盡根水田山林埔地契字〉
30
cca100100-od-002590181-001-n
〈光緒拾伍年 羅勝武 羅阿員、阿山立借銀字〉
31
cca100100-od-002590182-001-n
〈光緒二十年十一月羅如對立杜賣盡根水田山林埔地屋宇契字〉
32
cca100100-od-002590307-001-n-2
〈道光十年(1830)三月楊思、楊香等立杜賣田園契字〉
33
cca100100-od-002590369-001-n
光緒五年十一月羅如宗 羅如來立杜賣盡斷根水田屋宇山林埔地契字
34
cca100100-od-002590370-001-n-1
〈明治三十一年周阿灶立承贌 耕茶園屋宇字〉
35
cca100100-od-002590373-001-n
〈明治叁拾肆年 羅如武、如山立歸管盡根字〉
36
cca100100-od-002590374-001-n
〈道光三年(1823)九月羅宏珍、宏龍、宏陞兄弟三人立合約〉
37
cca100100-od-002590376-001-n
〈光緒十三年羅和勝立胎借銀字〉
38
cca100100-od-002590377-001-n
〈光緒陸年 羅志協、志業立胎對佃借銀字〉
39
cca100100-od-002590378-001-n-1
〈光緒拾一年四月十五日羅如武、員、山立胎借銀字〉
40
cca100100-od-002590379-001-n
〈光緒十六年羅如來、定山立賣窨坟字〉
41
cca100100-od-002590380-001-n
〈光緒十年十一月羅和勝立借銀字〉
42
cca100100-od-002590381-001-n
〈光緒十三年十一月羅如武、員、山立對佃借銀字〉
43
cca100100-od-002590382-001-n
〈光緒十三年拾月人羅如來立杜賣盡根水田埔地契字〉
44
cca100100-od-002590641-001-n-1
明治三十四年 范茂琳承立承 耕水田字


你覺得:
這篇文章發表於 2012年11月17日 星期六下午4:16 ,所屬標籤為。
透過此 RSS 2.0 你可以追蹤此文章的最新留言資訊,或者你也可以到底下
直接留言

0 留言: