Author: Asii Lo
•2009年8月9日 星期日,上午11:13
更大
友善列印友善列印林保煙先生告訴我竹北新瓦屋有區天民同治二年致贈之「萱茂椒蕃」匾,匾文為「督辦台北軍務候補道區天民為 萱茂椒蕃 六代同堂百齡壽婦林徐氏立 同治二年歲次癸亥四月日」試釋如下:
區天民字覺生,廣東香山人。咸豐九年(1859)閩浙總督慶端等會奏在臺設關通商,獲准在臺設滬尾(淡水)海關,區天民乃於1860年奉命來臺,與臺灣鎮林向榮、臺灣道孔昭慈、臺灣府洪毓琛等會商辦理,便以淡水八里坌為通商碼頭,於對岸之滬尾設立海關。戴案發生時,區天民督辦北路軍務,飭令就地捐輸為軍費,並遣候補遊擊陳捷元帶勇四百名前往協剿,後則駐守竹塹城,以督導防務。[1]
區天民亦曾於同治二年(1863)在枋寮義民廟懸掛「忠義流芳」,依《義民總嘗簿》:「同治癸亥貳年,區道爺往義亭費用立簿共一百一十三元八角一」,顯然頗有排場。區天民義民廟及新瓦屋兩匾應即督導竹塹軍務時所立,義民廟匾文所謂「忠義流芳」顯示悼念褒揚亡者之意;至於新瓦屋所立「萱茂椒蕃」釋意如下:
萱茂二字應出自常用成語「椿萱並茂」,椿係多年生落葉喬木,萱即萱草,即金針花,椿萱一木一草,用以比喻父母,故亦稱父為椿庭,母為萱堂,椿萱並茂意謂父母健在。區天民本匾係贈象賢媽徐太孺人,應係當時象賢公已仙逝,而太孺人健在,故稱萱茂。
至於椒蕃二字則應出自《詩經.唐風》之〈椒聊〉篇:「椒聊之實,蕃衍盈升;彼其之子,碩大無朋。」椒聊通常認為就是某種花椒,本詩可譯作:「花椒樹結實纍纍,裝滿了一升升;你的孩子們也會像花椒那樣繁衍,而且高大無比。」
因此,萱茂椒蕃本匾實係祝賀林家老母康健,子孫蕃茂之意。[1] 區天民擅吟詠,然今不見其詩集傳世,唯連橫《臺灣詩乘》錄有其與查元鼎、陳維英、張書紳、白驥良等限韻唱和之詩〈游劍潭〉一首。事跡參見《臺灣歷史辭典》,十一畫,徐慧鈺撰,〈區天民〉條。


你覺得:
這篇文章發表於 2009年8月9日 星期日上午11:13 ,所屬標籤為 , , ,
透過此 RSS 2.0 你可以追蹤此文章的最新留言資訊,或者你也可以到底下
直接留言

0 留言: